ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
„ГАЛАФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД


Настоящата политика има за цел да Ви информира относно начина, обхвата, целите, основанията, сроковете за съхранение на данните и правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни.


1. КОИ СМЕ НИЕ?

С настоящата Политика Ви информираме, че „Галафарм България“ ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството“ ) е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и в това свое качество събира, записва, съхранява, унищожава или обработва по друг начин лични данни.

Предоставяме Ви следната информация относно Администратора на Вашите лични данни:

Наименование: „Галафарм България“ ЕООД
ЕИК: 206490449
Адрес: България, гр. София, 1407, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 51А, ет. 3
Интернет страница: wwww.canabigal.eu
E-mail: office@canabigal.eu


2. НА КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ДРУЖЕСТВОТО СЪБИРА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ:

Дружеството събира и обработва личните Ви данни, ако Вие сте:

 • Физическите лица, осъществяващи кореспонденция с Администратора посредством формата за контакт на интернет страницата на Дружеството;
 • Физическите лица, регистрирали се на интернет страницата на Дружеството;
 • Физическите лица, заявили поръчка през интернет страницата на Дружеството, без да имат регистрация на същата страница;
 • Физическите лица, заявили желание чрез интернет страницата на Администратора да получават информационния бюлетин и рекламни материали на Дружеството.

3. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

3.1. Ако Вие сте физически лица – контрагенти на Дружеството (доставчици, клиенти, подизпълнители и др.), както и представляващи или пълномощници на представляващите контрагенти - юридически лица, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни с цел изпълнение на договорите и защита на легитимните интереси на Дружеството, както и за изпълнение на законови задължения на Дружеството, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, както и други нормативни актове, приложими към дейността на Дружеството.

3.2. Ако Вие сте физически лица, осъществяващи кореспонденция с Администратора посредством формата за контакт на интернет страницата на Дружеството, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
 • предприемане на стъпки във връзка със сключването на договор.

3.3. Ако Вие сте физически лица, регистрирали се на интернет страницата на Дружеството, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни с цел:

 • Създаване и управление на профил в платформата на Дружеството;
 • Обработване на поръчки.
 • Оказване на подкрепа, включително даване на отговори на въпроси на клиенти във връзка с поръчки.

3.4. Ако Вие сте физически лица, заявили поръчка през интернет страницата на Дружеството, без да имат регистрация на същата страница, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • Приемане и обработване на поръчки.
 • Оказване на подкрепа, включително даване на отговори на въпроси на клиенти във връзка с поръчки.

3.5. Ако Вие сте физически лица, заявили желание чрез интернет страницата на Администратора да получават информационния бюлетин и рекламни материали на Дружеството, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • Изпращане на информационен бюлетин;
 • За целите на директния маркетинг.

3.6. Ако Вие не спадате към нито една от гореизброените категории физически лица, Дружеството събира и обработва Вашите лични данни само ако сте ни предоставили Вашето съгласие за това. В този случай имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

За лица под 14 години, съгласието за събиране и обработване на личните им данни следва да се предостави от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.


4. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Дружеството събира и обработва следните Ваши лични данни:

4.1. На физически лица – контрагенти на Дружеството (доставчици, клиенти, подизпълнители и др.), както и представляващи или пълномощници на представляващите контрагенти - юридически лица:

• данни за идентификация и контакт - име, презиме и фамилия; ЕГН, постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция; електронна поща;
• В случай че договорите се сключват от пълномощник и е представено нотариално заверено пълномощно, се събират следните данни за упълномощителя и упълномощеното лице: име, презиме, фамилия, ЕГН (дата на раждане), номер на лична карта, дата на издаване.

4.2. На физически лица, осъществяващи кореспонденция с Администратора посредством формата за контакт на интернет страницата на Дружеството: имена, данни за контакт, постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция, електронна поща.

4.3. На физически лица, регистрирали се на интернет страницата на Дружеството: имена, адрес, телефон, имейл, дата на раждане, данни за географско местоположение, клиентски предпочитания, история на покупки, финансови данни – банкови сметки, данни от анкетни листове.

4.4. На физически лица, заявили поръчка през интернет страницата на Дружеството, без да имат регистрация на същата страница: имена, имейл, телефон и адрес, данни за географско местоположение, клиентски предпочитания, история на покупки, финансови данни – банкови сметки, данни от анкетни листове.

4.5. На физически лица, заявили желание чрез интернет страницата на Администратора да получават информационния бюлетин и рекламни материали на Дружеството: имейл адреси.

Обръщаме Ви внимание, че ние събираме и обработваме Вашите лични данни само доколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани. Освен ако не е изрично указано, молим да не ни разкривате чувствителна лична информация като данни относно здравословното Ви състояние, относно расова принадлежност или етнически произход, Вашата религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.


5. ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се съхраняват от нас само за периода, за който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани или обработвани, и за срок, не по-дълъг от допустимия съгласно приложимото законодателство.

5.1. Личните данни на физически лица – контрагенти на Дружеството (доставчици, клиенти, подизпълнители, наематели и др.), както и на представляващи или пълномощници на представляващите контрагенти - юридически лица се съхраняват за срок от 5 години, считано от изтичане на срока на договора или прекратяване на същия.

5.2. Личните данни на физически лица, осъществяващи кореспонденция с Администратора посредством формата за контакт на интернет страницата на Дружеството се съхраняват за срок до постигане на целите, за които са събрани, но при всички случай за срок не по-дълъг от 3 месеца от получаване на личните данни.

5.3. Личните данни на физическите лица, регистрирали се на интернет страницата на Дружеството, се съхраняват за срок до постигане на целите, за които са събрани, или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

5.4. Личните данни на физическите лица, заявили поръчка през интернет страницата на Дружеството, без да имат регистрация на същата страница, се съхраняват за срок до сключване на договор с лицето заявило поръчката, а при невъзможност да бъде сключен такъв договор за срок от един месец след като лицето е било уведомено, че поръчката няма да може да бъде изпълнена, но при всички случай за срок не по-дълъг от 3 месеца от получаване на заявката за поръчка.

5.5. Личните данни на физическите лица, заявили желание чрез интернет страницата на Администратора да получават информационния бюлетин и рекламни материали на Дружеството, се съхраняват за срок до постигане на целите, за които са събрани, или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

След изтичане на сроковете за съхранение предприемаме всички необходими действия без ненужно забавяне да унищожим по подходящ начин събраните лични данни.


6. КОЙ ОЩЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Дружеството може да сподели личните Ви данни и с трети страни при следните условия:

• при възлагане на обработването за извършване на специфични дейности по обработване по документирано нареждане на Дружеството на счетоводители, подизпълнители и други;
• когато е необходимо Дружеството да сподели такива лични данни със своите доставчици на услуги, например нашите доставчици на технически услуги като доставчици на услуги по поддръжка и хостинг;
• при получаване от Дружеството на искане от съдебен орган или друг упълномощен по закон орган на власт за предоставяне на такива лични данни в съответствие с действащото законодателство.


7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Имате право да поискате от Дружеството:

  • Достъп до личните Ви данни, т.е. имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от нас. Дружеството Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма;
  • Коригиране - правото да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от нас, ако същите са неточни или непълни;
  • Изтриване („право да бъдете забравени“). Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:
  • • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;

   • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

   • ако обработването е било незаконосъобразно;

   • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.


   Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:


   • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

   • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

   • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Ограничаване на обработването на личните Ви данни. При необходимост от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им, можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни.
 • На възражение срещу обработването. По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или в случай че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Преносимост на данните (т.е. да поискате личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат).
 • Когато обработването се основава на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Имате също право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, в случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от Администратора:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 / 915 3 518;
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg


8. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Дружеството полага всички усилия, за да защитава личните Ви данни от повреждане, загуба, разкриване, злоупотреба, проникване, промяна или унищожаване. За да защитим поверителността на данните, прилагаме физически, програмно-технически, организационни и административни гаранции. Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до лицата, на които им е необходима тази информация, за да Ви предоставят ползи или услуги. Освен това обучаваме служителите си относно поверителността.


9. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Дружеството може по всяко време да промени настоящата политика за защита на личните данни.

Ако Дружеството планира да коригира настоящата политика (напр. ако имаме намерение да използваме личните Ви данни за цели, различни от посочените в действащата към момента на събирането на данните политика, и при спазване на принципа за законосъобразност), ще бъде публикувано съобщение за промените в изменената версия на действащата политика за защита на личните данни, която ще влезе в сила от датата на публикуването ѝ.

Дружеството ще Ви уведомява за всякакви промени чрез публикуването им на страницата с политиката за защита на личните данни или по електронна поща, или с друг вид уведомление.


10. КОНТАКТ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ / ВЪПРОСИ

За всякакви въпроси или коментари, свързани с тази политика за защита на личните данни, начина на събиране и използване на личните Ви данни от Дружеството, упражняването на правата си относно събраните Ви лични данни, моля, свържете се със съответния отдел на Дружеството по:

 • Ел. поща: office@canabigal.eu
 • Пощенски адрес: България, гр. София, 1407, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 51А, ет. 3;

Можете да се свържете и с Отговорника по защита на данните в Дружеството, който отговаря за спазването на законодателството относно защитата на данните.

При въпроси, моля попълнете формата по-долу